19 lutego 2024

  • lutego 19, 2024

Potwierdzenie znajomości języka polskiego i uzyskanie karty rezydenta długoterminowego UE stało się łatwiejsze! Już nie jest konieczne zdawanie państwowego egzaminu certyfikowanego - można go zastąpić certyfikatem TELC na poziomach B1 lub B2.

Версия RU 👈Zalety certyfikatu i egzaminu TELC z języka polskiego:

1.Certyfikat TELC na poziomie B1 (lub wyższym) jest oficjalnym dokumentem potwierdzającym Twoją znajomość języka polskiego. Umożliwia uzyskanie statusu rezydenta długoterminowego UE  - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 maja 2023 roku. Szczegóły tutaj 👇2.Międzynarodowe uznanie: Certyfikat TELC jest międzynarodowo uznawanym dokumentem. To czyni go cennym dla dalszej nauki i zatrudnienia w Polsce, Niemczech i innych krajach UE.

3.W porównaniu do państwowego egzaminu z języka polskiego, TELC jest o wiele szybszy, ponieważ egzamin trwa tylko kilka godzin. Osoby zdające TELC doceniają go również za dobrze zorganizowane i zrozumiałe zasady.

Więcej informacji o egzaminie można znaleźć tutaj:Gdzie można zdać egzamin TELC?

Należy wybrać certyfikowany ośrodek egzaminacyjny, którym jest Szkoła Języka Polskiego Witaj Wrocław przy Polskim Instytucie Współpracy Obywatelskiej. Jesteśmy pierwszym i jedynym podmiotem w Polsce posiadającym jednocześnie status:

✅ oficjalnego ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na poziomach B1, B2, C1 (dla dorosłych) - Państwowy egzamin certyfikowany z języka polskiego jako obcego.

✅ oficjalnego certyfikowanego ośrodka do przeprowadzania egzaminów TELC z języka polskiego na poziomach B1 i B2.

✅ akredytowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej jako organizację przyjmującą cudzoziemców.

Podstawa prawna: Decyzja Ministra Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej nr 17/DWR/2023 oraz Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DSMiM-WN.479.4.1.2023.

Najbliższy egzamin TELC w Witaj Wrocław odbędzie się
 14 kwietnia 2024 roku.

👉👉👉Złóż zgłoszenie👈👈👈

💥Najlepsza cena - płacisz tylko za egzamin💥Po pomyślnym zdaniu egzaminu dodatkowa opłata za certyfikat wynosi 200 złotych.

Gdzie można przygotować się do egzaminów TELC?

📌 Egzamin TELC (The European Language Certificates) z języka polskiego jest kluczowym narzędziem oceny poziomu znajomości języka polskiego dla wielu osób na całym świecie. Wydawany certyfikat TELC jest uznawany przez wiele placówek edukacyjnych i pracodawców, co czyni go istotnym narzędziem zarówno dla edukacji, jak i kariery. Egzamin mogą podejść wszyscy chętni od 14 roku życia.

Kursy przygotowawcze przed egzaminem prowadzone są wyłącznie przez native speakerów, którzy są licencjonowanymi egzaminatorami TELC. Tylko w "Witaj Wrocław" dostępna jest maksymalnie kompleksowa oferta dotycząca egzaminu! Nasze sale są wygodne i jasne, udzielamy szczegółowych instrukcji i zapewniamy wszystkie warunki do pomyślnego zdania egzaminu.

Kursy odbywają się w trybie online, prowadzone przez nauczycieli, którzy są licencjonowanymi egzaminatorami TELC i posiadają bogate doświadczenie w nauczaniu języka polskiego dla obcokrajowców. Wyjaśnią oni szczegółowo przebieg egzaminu, ile czasu będziesz miał do jego napisania i zajmą się kompleksowym przygotowaniem.

Według naszych statystyk, po ukończeniu kursu 94% absolwentów pomyślnie zdaje egzamin. Oznacza to, że kupując kurs przygotowawczy, zwiększasz swoje szanse na pomyślne zdanie egzaminu!Jeśli nie odpowiada Ci egzamin w grupie lub termin i data egzaminu TELC, możesz śmiało zapisać się na egzamin VIP (od 2 osób)! To Ty decydujesz o dogodnej dla siebie dacie i godzinie. My zapewnimy wszystkie niezbędne warunki w Szkole "Witaj Wrocław".

Nie wiesz, jaki masz poziom znajomości języka polskiego?

W takim przypadku proponujemy dodatkową usługę szybkiego sprawdzenia Twojego poziomu przez egzaminatora TELC. Składa się ona z części pisemnej i ustnej (rozmowa z egzaminatorem na wybrany temat). Po przetestowaniu od razu poznasz swój poziom polskiego oraz otrzymasz komentarze dotyczące słabych stron w części pisemnej lub ustnej. Zapis na płatną konsultację pod numerem telefonu +48 692 026 615.

Wszyscy chętni do napisania egzaminu mogą złożyć wniosek na naszej stronie internetowej Witaj Wrocław lub za pośrednictwem linku👇


👉👉👉Zapisz się na egzamin TELC👈👈👈

Więcej informacji o nas:

💻Instagram💻
📱Facebook📱
🎵TikTok🎵

Kontakt:
54-203, ul. Legnicka 55/U4, Wrocław
+48 692 026 615 (WhatsApp)
witaj@fpiwo.pl  • lutego 19, 2024
Подтвердить знание польского языка и получить карту долгосрочного резидента ЕС стало проще! Больше не обязательно сдавать государственный экзамен (certyfikowany egzamin państwowy) – его можно заменить сертификатом TELC на уровнях B1 или B2

Преимущества сертификата и экзамена TELC по польскому языку:

1. Сертификат TELC уровня B1 (либо выше) является официальным документом и подтверждает ваше знание польского языка. Дает право на получение статуса постоянного резидента ЕС (długoterminowy rezydent UE) – распоряжение Министра Внутренних Дел и Администрации Польши от дня 31 мая 2023 года. Подробнее здесь 👇
2. Международное Признание: Сертификат TELC - международно признанный документ.  Что делает его ценным для дальнейшего обучения и трудоустройства в Польше, Германии и других странах ЕС.
 
3. В сравнении с государственным экзаменом по польскому языку, TELC проходит намного быстрее, ведь экзамен длится всего несколько часов. Также, сдающие TELC ценят его за хорошую организацию и понятные правила.

Больше информации о экзамене можно найти здесь:
 Где можно сдать экзамен TELC?

Следует выбрать сертифицированный экзаменационный центр которым является Школа польского языка Witaj Wrocław при Польском Институте Гражданского Сотрудничества. Мы являемся первым и единственным субъектом в Польше обладающим одновременно статусом:  

✅ официального экзаменационного центра для проведения государственных экзаменов по польскому языку на уровнях B1,B2,C1 (для взрослых) - Państwowy egzamin certyfikowany z języka polskiego jako obcego. 

✅ официального сертифицированного центра для проведения экзаменов TELC по польскому языку на уровнях B1 и B2

✅ аккредитацией Министра Внутренних Дел и Администрации Польши в качестве организации принимающей иностранцев.

Правовая основа: Decyzja Ministra Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej nr 17/DWR/2023 oraz Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr DSMiM-WN.479.4.1.2023. 

Ближайший экзамен TELC в Witaj Wrocław пройдет 
14 апреля 2024 года

👉👉👉Подать заявку👈👈👈


💥Лучшая цена – вы платите только за экзамен💥


После успешной сдачи экзамена, оплата за Сертификат составляет 200 злотых


Где можно подготовиться к экзаменам TELC?

📌Экзамен TELC (The European Language Certificates) по польскому языку является ключевым инструментом оценки уровня знаний и навыков владения польским языком для многих людей по всему миру. Предоставляемый сертификат TELC признается многими учебными заведениями и работодателями, что делает его важным инструментом как для образования, так и для карьеры. Приступить к экзамену могут все желающие от 14 лет. 


Подготовительные курсы перед экзаменом проводят исключительно носители языка, которые являются лицензированными экзаменаторами TELC. Только в "Witaj Wrocław" максимально полное предложение по написанию экзамена! Удобные и светлые аудитории , подробная инструкция и все условия для успешной сдачи экзамена.

Курсы проходят в режиме онлайн с преподавателями, которые являются лицензированными экзаменаторами TELC и имеют богатый опыт в преподавании польского языка для иностранцев. Они подробно обьяснят вам как проходит экзамен,сколько времени у вас будет для написания и будут заниматься полной вашей подготовкой.

Согласно нашей статистике, по окончанию курса 94% выпускников успешно сдает экзамен. А это значит, что покупая подготовительный курс, вы точно повышаете свои шансы на успешную сдачу!

Если вам не подходит экзамен в группе или время и дата проведения экзамена TELC, то можно смело записываться на VIP-экзамен (от 2 человек) ! Именно вы выбираете дату и время удобные для вас. А мы создадим все необходимые условия в Школе "Witaj Wrocław".

Не знаете какой у вас уровень польского?

В таком случае мы предлагаем дополнительную услугу быстрой проверки вашего уровня знаний с экзаменатором TELC. Она состоит из письменной и устной части (разговор с экзаменатором на заданую тему). После тестирования вы сразу же узнаете свой уровень польского и комментарии по поводу слабых мест в письменной или устной части. Запись на платную консультацию по номеру телефона +48 692 026 615.

Все желающие написать экзамен могут заполнить заявку на нашем сайте Witaj Wrocław или по ссылке👇

👉👉👉Подать заявку TELC👈👈👈

Больше информации о нас :

💻Instagram💻
📱Facebook 📱
🎵TikTok🎵Контакты:
54-203, ul.Legnicka 55/U4, Wrocław
+48 692 026 615 (WhatsApp)
witaj@fpiwo.pl

18 lutego 2024

  • lutego 18, 2024

W poprzednim artykule opowiedzieliśmy Wam, czym jest egzamin TELC, komu może się przydać i podaliśmy ogólne informacje. Teraz chcielibyśmy opowiedzieć o wszystkim bardziej szczegółowo, abyście nie mieli żadnych pytań. Jakie są zatem cechy specjalne i zalety tego egzaminu?

1.Dwupoziomowy format (dualny): Egzamin TELC jest przeprowadzany na dwóch poziomach, co oznacza ocenę umiejętności językowych na dwóch poziomach Europejskiego Systemu Językowego. W rezultacie student, który pomyślnie zda egzamin, otrzyma certyfikat na poziomie B1 lub B2.

2.Kompleksowa ocena umiejętności językowych: Egzamin TELC obejmuje kompleksową ocenę umiejętności językowych, takich jak czytanie, rozumienie ze słuchu, pisanie i mówienie. Każdy z tych aspektów jest oceniany osobno, co pozwala dokładnie określić poziom językowy studenta w każdej z tych umiejętności.

3.Ocena na poziomach B1 i B2: Po ukończeniu egzaminu każdy student otrzymuje dokładne informacje na temat osiągniętych poziomów umiejętności językowych. Te informacje obejmują poziomy B1 i B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala lepiej zrozumieć mocne i słabe strony studenta w języku polskim.

4.Od niedawna certyfikat TELC jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka polskiego i jednym z dokumentów do uzyskania karty długoterminowego rezydenta UE (innymi słowami - stałego pobytu w Polsce).Format przeprowadzania egzaminu TELC:

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje rozumienie ze słuchu, czytanie i pisanie (napisanie krótkiego tekstu lub listu). Ta część trwa około 120 minut.

Część ustna egzaminu może zawierać zarówno indywidualne wystąpienia, jak i zadania sytuacyjne, które wymagają komunikacji z egzaminatorem lub innymi uczestnikami. Przewidziano na nią od 15 do 20 minut.

❓FAQ. Najczęściej zadawane pytania❓


Co się stanie, jeśli się spóźnisz na egzamin? Czy opłata zostanie zwrócona?

Zgodnie z regulaminem przeprowadzania egzaminu TELC, w przypadku spóźnienia (nawet z ważnych i niezależnych od Ciebie przyczyn) opłata nie jest zwracana ani przenoszona na następną datę egzaminu. Zalecamy przybycie 15-20 minut przed rozpoczęciem.

Co się stanie, jeśli spróbujesz ściągać?

Jeśli koordynator lub egzaminator zauważy, że korzystasz z jakiegokolwiek urządzenia lub masz przy sobie "ściągi", zostaniesz poproszony o natychmiastowe opuszczenie sali i będziesz wykluczony z egzaminu bez możliwości zwrotu opłaty. Przed rozpoczęciem egzaminu należy również oddać wszystkie telefony komórkowe, elektroniczne zegarki i wszelkie nośniki informacji. Jeśli tego nie zrobisz, nie zostaniesz dopuszczony do egzaminu. Komunikacja z innymi uczestnikami jest również surowo zabroniona.

Dla kogo przeznaczony jest egzamin?

Do egzaminu mogą przystąpić obywatele dowolnego kraju w wieku powyżej 14 lat.

Na jakim poziomie odbywa się testowanie?

Egzamin ocenia Twoje umiejętności na poziomie B1 oraz B2. Jeśli wyniki pokażą, że Twój poziom jest niższy niż B1, niestety nie otrzymasz certyfikatu.

Jeśli okaże się, że Twój poziom jest wyższy niż B2, certyfikat będzie nadal na poziomie B2, ponieważ wyższe poziomy nie są testowane na tym egzaminie.

Co zrobić, jeśli nie znasz swojego poziomu języka polskiego i obawiasz się, że nie uzyskasz pozytywnego wyniku?

W takim przypadku oferujemy płatną usługę szybkiej oceny Twojego poziomu języka przez egzaminatora TELC. Składa się ona z części pisemnej i ustnej (rozmowa z egzaminatorem na wybrany temat). Po przetestowaniu natychmiast dowiesz się, jaki masz poziom języka polskiego i otrzymasz komentarze dotyczące słabych stron w części pisemnej lub ustnej. Zapisz się na konsultację pod numerem telefonu +48692026615.

Co się stanie, jeśli napiszesz słabo część pisemną egzaminu?

Nie ma powodu do niepokoju. Ten egzamin bardziej zwraca uwagę na Twoje mocne strony. Jeśli jedna z części ma słaby wynik, ale na przykład świetnie mówisz po polsku, może to zrekompensować słaby wynik na jednym z etapów.

Co możesz zabrać ze sobą?

Zasady egzaminu TELC pozwalają zabrać ze sobą butelkę wody bez etykiety, gumkę, temperówkę i koniecznie zwykły ołówek (i kilka zapasowych). Prosimy nie przynosić długopisów. Przed egzaminem musisz pokazać swój paszport.

Na jakim języku będą z Tobą rozmawiać egzaminatorzy i koordynatorzy?

Przez cały czas trwania egzaminu wszyscy rozmawiają tylko po polsku.

Jak długo trzeba czekać na wyniki i certyfikat?

Zazwyczaj czas oczekiwania na wyniki i certyfikat wynosi od 3 do 5 tygodni.

Jak zdobyć certyfikat?

Po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów poinformujemy Cię o terminach, w których możesz odebrać certyfikat osobiście w naszym biurze. Jeśli potrzebujesz wysłać dokumenty pocztą, możemy zaoferować taką usługę za pośrednictwem Poczty Polskiej (na terenie Polski).

Gdzie można uzyskać więcej informacji na temat TELC i ich zasad?

Oficjalne i bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie TELC.
❗ Po pomyślnym zdaniu egzaminu koszt certyfikatu wynosi 200 złotych.❗

Jeśli jesteś zainteresowany możliwością przystąpienia do egzaminu TELC we Wrocławiu, przypominamy, że Szkoła "Witaj Wrocław" jest oficjalnym centrum przeprowadzania Państwowego Egzaminu oraz egzaminu TELC z języka polskiego.


Więcej informacji na temat oferty znajdziesz tutaj📌


👉👉👉Zapisz się na egzamin TELC👈👈👈


Kontakt:

54-203, ul. Legnicka 55/U4, Wrocław

+48 692 026 615 (WhatsApp)

witaj@fpiwo.pl

16 lutego 2024

  • lutego 16, 2024

В предыдущей статье мы рассказали вам о том, что такое экзамен TELC, для кого он будет полезен и общую информацию. Но сейчас мы хотим рассказать обо всем более подробно,чтобы у вас точно не осталось вопросов. Какие же особенности и плюсы у данного экзамена?1.Двухуровневый формат (дуальный): Экзамен TELC проводится на двух уровнях, что означает оценку языковых навыков на двух уровнях Европейской системы. Следовательно, студент успешно сдавший экзамен получит сертификат на уровне B1 либо B2. 

2.Комплексная оценка языковых навыков: Экзамен TELC включает в себя комплексную оценку языковых навыков, таких как чтение, понимание на слух, письмо и устная речь. Каждый из этих аспектов оценивается отдельно, что позволяет точно определить языковой уровень студента в каждом из этих навыков.

3.Оценка на уровнях B1 и B2: По завершении экзамена каждый студент получает точную информацию об уровнях, достигнутых в языковых навыках. Эта информация включает уровни B1 и B2 согласно Европейской системе описания образования в области языков, что позволяет лучше понять сильные и слабые стороны студента в польском языке.

4. С недавнего времени сертификат TELC является официальным подтверждением знания польского языка и одним из документов для получения  карты долгосрочного резидента ЕС (другими словами - постоянного вида на жительство, т.е. ПМЖ в Польше). 
Формат проведения экзамена TELC:

Экзамен состоит из двух частей: письменная и устная. 

Письменная часть включает в себя аудирование(понимание на слух), чтение, письмо (нужно написать небольшой текст или письмо). Эта часть занимает примерно 120 минут.

Устная часть экзамена может включать как индивидуальные выступления, так и ситуационные задания, требующие общения с экзаменатором или другими участниками. На нее выделяется от 15 до 20 минут.


❓FAQ. Часто задаваемые вопросы❓


Что будет если вы опоздаете на экзамен? Возвращается ли оплата?

Согласно с регламентом проведения экзамена TELC , в случае опоздания (даже по важным и  независимым от вас причинам), оплата не возвращается и не переносится на следующую дату проведения экзамена. Рекомендуем приехать за 15-20 минут до начала.

Что будет если попытаться списывать?

Если координатор или экзаменатор увидит что вы пользуетесь любым устройством или имеете с собой "шпаргалки", то вас попросят немедленно покинуть кабинет и вы будете отстранены от написания экзамена без возможности возврата оплаты.Также необходимо перед началом экзамена сдать все телефоны, електронные часы и любые носители информации. Если этого не сделать, то вас просто не допустят к экзамену. Общаться с другими учасниками также строго запрещено.

Для кого предназначен экзамен?

Приступить к экзамену могут граждане абсолютно любой страны возрастом старше 14 лет. 

На каком уровне проводится тестирование?

Экзамен дает оценку ваших знаний на уровне B1/B2. Если результаты покажут, что ваш уровень ниже чем B1, то к сожалению сертификат вы не получите.

Если же окажется, что ваш уровень выше чем B2, то сертификат будет все равно на уровне B2. Так как уровни выше не тестируются на этом экзамене. 

Что делать если вы не знаете свой уровень польского языка и боитесь что не получите положительный результат?

В таком случае мы имеем платную услугу быстрой проверки вашего уровня знаний с экзаменатором TELC. Она состоит из письменной и устной части (разговор с экзаменатором на заданую тему). После тестирования вы сразу же узнаете свой уровень польского и комментарии по поводу слабых мест в письменной или устной части. Запись на консультацию по номеру телефона +48692026615.

Что будет если вы плохо напишите письменную часть экзамена?

Не стоит беспокоиться. Данный экзамен обращает больше внимание на ваши сильные стороны. И если одна из частей у вас показала плохой результат, но вы к примеру, отлично разговариваете на польском языке,то это может компенсировать плохой результат на одном из этапов. 

Что вы можете взять с собой?

Правила экзамена TELC разрешают взять с собой бутылку воды без этикетки, ластик, точилку для карандашей и обязательно обычный мягкий простой карандаш(и несколько запасных с собой). Обязательно перед экзаменом вы должны показать свой паспорт.

На каком языке с вами будут общаться экзаменаторы и координатор?

Все время проведения экзамена с вами будут общаться только на польском языке.

Как долго ждать результаты и сертификат?

Обычно время ожидания результатов и сертификата составляет от 3-х до 5-ти недель. 

Как получить сертификат?

После получения всех необходимых документов, мы сообщим вам даты и время когда можно получить сертификат лично у нас в офисе. Если же необходимо отправить документы почтой, то мы можем предоставить такую услугу через Poczta Polska (на территории Польши).

Где можно узнать еще больше информации о TELC и их правилах?

Официальную и более подробную информацию вы можете прочитать на официальном сайте TELC

❗После успешной сдаче экзамена стоимость Сертификата составляет 200 злотых.❗

Если вас интересует возможность написания экзамена TELC во Вроцлаве, то напоминаем, что Школа "Witaj Wrocław" является официальним центром проведения Государственного экзамена, а также экзамена TELC по польскому языку. 

Подробнее о предложении можно почитать здесь📌

👉👉👉Подать заявку TELC👈👈👈


Контакты:
54-203, ul.Legnicka 55/U4, Wrocław
+48 692 026 615 (WhatsApp)
witaj@fpiwo.pl12 lutego 2024

  • lutego 12, 2024

(PL) Wersja polska 


Хочешь выучить польский язык, освоить грамматику и произношение? Познакомиться с польской историей, культурой и традициями? Тогда приглашаем поступить в Школу польского языка «Witaj Wrocław» 💗

Обучение поможет тебе успешно выучить язык, адаптироваться в Польше, расширить круг знакомств, а также интересно проводить время в рамках туристических и интеграционных мероприятий. Все участники бесплатно получат визовую поддержку (национальная виза «D») либо помощь в получении «карты побыту» на весь период обучения.

👉Польский Институт Гражданского Сотрудничества (учредитель школы "Witaj Wrocław") является официальным экзаменационным центром для проведения государственных экзаменов по польскому языку на уровнях B1,B2,C1 (для взрослых). Правовая основа: Decyzja Ministra Edukacji i Nauki Rzeczypospolitej Polskiej nr 17/DWR/2023. Подробнее 👈


💥 Актуальный набор 💥 
Ближайший длительный курс польского языка на 4, 8 либо 12 месяцев от 1 апреля, а также с 1 июня 2024 года.  


Мы проводим набор как на стационарный так и на ОНЛАЙН курс. В процессе обучения есть возможность по согласованию сторон менять форму занятий - со стационарной на онлайн и наоборот (при наличии свободных мест). Группы формируются исходя из уровня учащихся (например, уровни: A0, A1, A2, B1) и проводятся опытными педагогами – носителями польского языка. 

Программа адресована в первую очередь для граждан Беларуси, Украины и других стран Восточной Европы. Возраст участников от 16 лет и без возрастных ограничений. 

Также, у нас действует специальная 👉 программа поддержки семей с детьми
 

Школа Witaj Wrocław гарантирует отличную цену за обучение - мы не повышаем оплаты в течении учебного курса, отсутствуют штрафы и дополнительные платежи. Ученики Длительных курсов продолжающие обучение в Школе освобождаются от уплаты Административного сбора 💥


💥 Актуальный набор 💥 

Ближайший длительный курс польского языка на 4, 8 либо 12 месяцев от 1 апреля, а также с 1 июня 2024 года.   

👉 Подай заявку!👈  
    

👀 Популярные вопросы – FAQ

 💗 Посмотри отзывы о нас на Google 💗

👩 Познакомься с лекторами школы 👨


Где находится Секретариат Школы Witaj Wrocław (Привет Вроцлав)?

Занятия происходят под адресом: 54-203, Legnicka 55/U4 we Wrocławiu. Здесь же находится и Секретариат Школы (подробнее – наши контакты – как доехать). 

Кто является учредителем Школы Witaj Wrocław? 

Учредителем Школы польского языка Witaj Wrocław является Польский Институт Гражданского Сотрудничества (Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej) - одна из крупнейших неправительственных организаций, действующих в сфере образования, туризма и развития предпринимательской деятельности. Институт поддерживает обладателей Карты поляка и иностранцев польского происхождения. Также, содействует интеграции мигрантов из Беларуси, Украины и других стран в польское общество: реализует образовательные проекты, языковые курсы, тренинги, семинары и международные молодежные обмены.  Подробнее о Институте. Партнер - Фонд Торуньская Гражданская Инициатива (Fundacja TIO). 


Нужно больше информации? 

Напиши: witaj@fpiwo.pl

Позвони: телефон/Whatsapp +48 692 026 615 

Приди: Legnicka 55/U4, 54-203 Wrocław  

Интернет-Сайт: www.witajwroclaw.pl 

Мы работаем c 13:00 до 18:00 с понедельника по пятницу

Мы говорим на польском, русском, украинском


👉 Подай заявку!👈


👉 Новости школы польского Witaj Wrocław на Facebook 👈
Предложение актуально от дня 10 октября 2023 года. 

9 lutego 2024

  • lutego 09, 2024
Вы приехали в Польшу и задумываетесь над тем чтобы начать изучать язык?

Конечно, можно попробовать смотреть польские фильмы, искать видео-уроки на просторах интернета, но лучше всего конечно же записаться на курсы польского языка.Таких школ и курсов сейчас очень много и сложно понять какие же действительно интересные и эффективные? Если вы столкнулись с этой проблемой, то наша статья  точно поможет разобраться.

Итак, как же выбрать лучшие курсы польского языка?📌1.Репутация и опыт: Исследуйте репутацию и историю языковой школы. Посмотрите отзывы учеников, рейтинги и рекомендации. Более опытные школы могут обладать лучшими методиками обучения и более квалифицированными преподавателями.

📌2.Квалификация преподавателей: Узнайте о квалификации и опыте преподавателей в выбранной школе. Хорошие преподаватели способны эффективно передавать знания и мотивировать учеников.

📌3.Методика обучения: Изучите методику обучения, которую использует школа. Она должна быть адаптирована к вашим потребностям и стилю обучения. Некоторые школы могут предлагать интенсивные курсы, другие - более гибкие программы.

📌4.Разнообразие программ: Проверьте, предлагает ли школа разнообразие языковых программ и курсов, включая индивидуальные занятия, групповые уроки, курсы подготовки к экзаменам и т.д. Это позволит вам выбрать наиболее подходящий вариант.

📌5.Расписание и гибкость: Удостоверьтесь, что расписание занятий соответствует вашему графику. Также оцените гибкость школы в отношении изменения расписания или переноса занятий.

📌6.Стоимость обучения: Сравните цены на обучение в различных языковых школах и убедитесь, что они соответствуют вашему бюджету. Обратите внимание на дополнительные расходы, такие как учебные материалы или регистрационные сборы.

📌7.Доступность и местоположение: Оцените удобство расположения школы и доступность общественного транспорта. Это поможет сократить время в пути и сделать обучение более комфортным.

📌8.Дополнительные услуги: Проверьте, предоставляет ли школа дополнительные услуги, такие как помощь с жильем, культурные мероприятия, экскурсии или консультации по вопросам обучения и карьеры.

📌9.Сертификаты: Уточните, выдает ли школа сертификат об окончании курса и нужно ли за него платить. Но помните, что сертификат языковой школы не имеет силы и не является официальным подтверждением вашего уровня языка. Имеют силу только сертификаты с Egzaminu Panstwowego (Государственного Экзамена) или TELTS.

Если вы интересуетесь курсами польского языка во Вроцлаве, то Школа "Witaj Wrocław" однозначно подойдет каждому!

Мы - школа польского языка, основанная Польским Институтом Гражданского Сотрудничества.💼🎓

Институт имеет аккредитацию как организация, принимающая иностранцев на волонтерские программы, в соответствии с решением Министра Внутренних Дел и Администрации Республики Польша.

Институт является официальным центром для проведения государственных экзаменов по польскому языку как иностранному на уровнях B1, B2, C1 для взрослых, утвержденным Министром Образования и Науки Республики Польша. 

Также, официальный центр экзаменов TELC для уровней B1/B2.


💥На нашем счету уже сотни довольных выпускников!💥

👍А отзывы о нас вы можете почитать здесь: Witaj Wrocław


Мы имеем три формы обучения : стационар, онлайн и курсы выходного дня онлайн. Каждый может найти для себя удобный вариант. Занятия проводят носители языка, которые уже имеют богатый опыт и точно помогут вам освоить польский язык с нуля. 

Подробнее о нашей Школе можно почитать на сайте: Witaj Wrocław
или в наших социальных сетях

 📱Instagram📱
 💻Facebook💻
  😎TikTok😎

👇А если вы настроены начать обучение уже сейчас, то приглашаем заполнить заявку на весенний курс!👇


 

  Контакты:

 🏠54-203, ul.Legnicka 55/U4, Wrocław
 📞+48 692 026 615 (WhatsApp)
 💻witaj@fpiwo.pl


Dane rejestrowe

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
Adres korespondencyjny:
54-203, ul. Legnicka 55/U4, Wrocław. E-mail kontakt@fpiwo.pl
Tel: +48 692 026 615
KRS 0000716903
NIP 8943124688
REGON 36942572000000
Kim jesteśmy? Więcej o nas

Szkoła Witaj Wrocław


Szkoła Witaj Wrocław

Coliving Travel House


Travel House we Wroclawiu

Dobry Blog o Polsce


Хороший Блог о Польше

Popularne wpisy

Instytut na Facebooku

Statystyki strony

Odwiedż nasz kanał na YouTube