15 listopada 2017

  • listopada 15, 2017
Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej - organizacja pozarządowa zajmująca się rozwijaniem i wzmacnianiem demokratycznych wartości na kontynencie europejskim, rozwojem międzynarodowej współpracy Polski z najbliższymi sąsiadami oraz promowaniem Polaków i Polonii na całym świecie.

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień Statutu.

Siedzibą Instytutu jest Wrocław.

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Instytutem sprawuje Minister Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.Terenem działalności jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ważniejsze cele Polskiego Instytutu Współpracy Obywatelskiej:

1) działalność na rzecz rozwoju demokracji i samorządności; upowszechnianie i ochrona praw i wolności człowieka oraz swobód obywatelskich w Polsce, Unii Europejskiej, Europie i na całym świecie;

2) budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz solidarności między ludźmi i narodami w Unii Europejskiej, Europie i na całym świecie;

3) realizacja podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej związanych z polityką dobrego sąsiedztwa, a przede wszystkim rozwijanie zdolności Ukrainy i Republiki Białoruś do ściślejszej integracji ze strukturami europejskimi oraz euroatlantyckimi w drodze zastosowania doświadczeń Polski; 

4) łączność i współpraca z Polonią i Polakami za granicą oraz wspieranie środowisk polskich i polonijnych na obczyźnie. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

5) wsparcie osób pochodzenia polskiego oraz posiadaczy Karty Polaka w integracji w polskim społeczeństwie; 

6) działalność na rzecz integracji migrantów z Ukrainy, Republiki Białoruś oraz innych państw;

7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w szczególności wśród młodego pokolenia; 

8) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

9) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; 

10) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 

Organy i sposób reprezentowania Polskiego Instytutu Współpracy Obywatelskiej:

Organami władzy są: Zarząd i Rada Programowa

Funkcje Prezesa Zarządu pełni Maksym Wołosewicz

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, a także wszelkie pisma i dokumenty w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Fundacji, składa i podpisuje jednoosobowo Prezes Zarządu Fundacji.

Prezes Zarządu Fundacji może ustanawiać pełnomocników, działających w granicach umocowania. Ustanowieni przez niego pełnomocnicy działają jednoosobowo lub łącznie, zgodnie z treścią udzielonego pełnomocnictwa.

Dane rejestrowe

Polski Instytut Współpracy Obywatelskiej
Adres korespondencyjny:
Bulwar Ikara 10
54-130 Wrocław
E-mail kontakt@fpiwo.pl
Tel: +48 692 026 615
KRS 0000716903
NIP 8943124688
REGON 36942572000000

Nasz coliving we Wrocławiu


Travel House we Wroclawiu

Zobacz nasz dobry blog o Polsce


Хороший Блог о Польше

Popularne wpisy

Instytut na Facebooku

Statystyki strony

free counters

Odwiedż nasz kanał na YouTube